holy kiss | Banal na Halik: Beso-beso o Hindi?

#DebateBroEli : Bro. Eli Soriano vs. Pastor Carlos Montemayor of Iglesia Luz do Mundo

ang dating daan youtube debate

Pero kalakhan ay sex object lang rin naman ang portrayal ng Eheads. Bakit may hahatulan pa uli? Mahalagang pag-aralan ang Filipino dahil ang isang mamamayan na hindi batid at hindi nagmamahal sa kaniyang sariling wika at kultura ay may mababaw o walang pagmamahal sa tunay na diwa ng pagiging makabayan at paglilingkod sa bayan. Bakit target ngayon ng mga asul-an at dilaw-an ang mga pula-han?

Archive for the ‘Issues| Isyu’ Category

TSino ang nagsulat ng aklat ni Job? There are many things that we can learn from Bonifacio. Pinagbibintangan na kayo daw ang nanghahamak kay Cristo? It is the method of teaching history and the regurgitating notion that history is all about the past are the reasons why history seems to less appealing to students. Paano naging bawal ang dugo?

Ang pop culture na mayroon tayo ay artipisyal at burgis na kulturang popular na ipinapackage, inilalako at isinusubo ng mga negosyante sa mamamayan. Ang kulturang popular ay nilikha para sa kita, para tayo ay pagkakitaan. Hindi ito talaga mula sa mamamayan. Ang popularidad ay isang produkto ng masalimuot na sistema ng pang-uuto — ng pagbaha sa media na kanilang pagmamay-ari ng mga produktong kultural tulad ng pelikula, television shows, awit na gusto nilang ibenta sa mamamayan sa mataas na halaga.

Kaya sa kasalukuyan, ang awiting popular ay popular lamang dahil ito ay nasa kontrol ng mga negosyante at makapangyarihan.

Kung ano ang gusto nilang gawing popular, iyon ang kanilang gagawing dominante sa industriya ng TV, radio at sine. Ang mga awiting popular o awitin na nakapaloob sa kulturang popular ay kakakitaan ng mga katangian ng pagiging konsumerista, indibidwalista, kontra-babae at kontra-LGBT, burgis, pyudal at kolonyal. Konsumerista dahil binibigyan tayo na ang ideyal na bahay ay nasa mundo ng kapitalismo at konsumerismo — ang magkaroon ng maraming pera para magawa ang lahat ng bagay.

Indibidwalista ito dahil hindi nito pinahahalagahan ang kolektibong pagkilos ng mamamayan at iniaasa lamang sa indibidwal o sarili ang kalayaan sa buhay at lipunan. Kontra-babae ito dahil ang awiting popular ay ginagamit ang babae para ibenta, ang kaniyang seksing katawan, ang sex per se. Gayundin, kontra-babae ito dahil isinasadlak nito ang babae sa pagiging pantahanan lamang, laruan lamang, puta at iba pang pangmamaliit at pambibiktima. Kontra-LGBT ito dahil bastos ito sa mga bakla, tibo, bisexual at transgender.

Ginagawa lang nitong katatawanan ang LGBT. Burgis ito dahil kontra-mahirap ito. Lagi nitong minamaliit at minamasama ang mga manggagawa at magsasaka at mahihirap. Ang bida palagi na tagasagip ay mayaman, kapitalista. Pyudal ito dahil ipinapalaganap nito ang bulag na pagsunod sa mga batas ng pamahalaan, pamilya, simbahan at mga institusyon ng mga kapitalista at naghaharing uri, kahit na ang mga batas na ito ay mali, lisya at kontra-mamamayan. Kolonyal ito dahil ang sinasabing tagapagsagip ay dayuhang imperyalista.

Iyan ang kalakhan ng awiting popular sa kasalukuyan. Ano ang kaibahan ng paggamit ng kababaihan sa awtin ng Eraserheads sa ibang awiting pop na may tauhang kababaihan? Iba-iba ang portrayal ng kababaihan sa mga awit ng Eraserheads. Kung susuriing mabuti, may mga kanta ang Eheads na mapagpalaya sa kababaihan ngunit marami rin ang kontra-kababaihan. Ano ang pagkakapareho ng paggamit ng kababaihan sa awitin ng Eraserheads sa ibang awiting pop na may tauhang kababaihan?

Halos wala namang ipinagkaiba. Kasi dominante pa rin sa kaisipan ng Eheads sa mga kanta na ang tingin sa mga babae ay syota lang, pangtahanan, kaaway, kaibigan, minsan kasama sa pagpapalaya ng lipunan. Pero kalakhan ay sex object lang rin naman ang portrayal ng Eheads. Yung mga awiting pop ngayon, yung ilan, ay mayroon namang pag-igpaw. Halimbawa, mga kanta ni Gloc 9, na tinatalakay ang mga pakikibaka ng mga kababaihang OFW at mahihirap, laluna yung mga kababaihang guro. Pero mas maraming awiting pop ang kontra-babae, sex object lang ang tingin sa babae at hindi pinapalaya ang babae.

Sa iyong palagay, ano ang implikasyon ng awiting pop culture sa pagtingin ng lipunan sa kababaihan? Kasi ang awitin at kahit ano pang midya at kultural na porma ay mga daluyan ng ideolohiya at politika. Kaya kung kontra-babae ang dominante sa awiting popular, malaki ang tsansa na kontra-babae ang matutunan ng tagapakinig. Puwede rin namang sa pamamagitan ng mga pananaliksik at pag-aaral ay maipakita at matunggali ang kontra-babaeng ideolohiya sa pamamagitan ng peminista at marxistang kaisipan.

Isa ito sa mga kanta ng Eheads na masasabing nagtatalakay ng coming of age ng isang lalaki at isang babae. Ang nostalgia ng personang lalaki na nagsasalita sa kanta ay umaalala sa kanyang dalisay na karanasan noon sa kanyang iniibig na babae. Ipinakita sa El Bimbo kung ano ang kinahinatnan ng isang babae sa isang lipunang pinatatakbo ng makalalaking sistema patriarkiya at ng malakolonyal at malapyudal na lipunan na puno ng kahirapan.

Ang babae ay naging tagahugas ng pinggan sa isang eskinita, malinaw na walang programa ang gobyerno para sa mahihirap, ang trabaho ay mahirap pero maliit ang sahod.

Nasagasaan siya ng sasakyan, ngunit walang hustisyang nakamit. Kaya may bahagi na nagpapakita ito ng nararanasang pambibiktima sa babae, gayong ang kanta ay may hibo pa rin ng sexism dahil ang inaassume nitong tagapagligtas ng babae ay ang lalaki.

Siyempre, yung kanta, panliligaw na kanta lang ito. At sinasabi ng lalaking persona sa kanta na hindi siya manyakis — ibig sabihin na pure at chaste ang hangarin sa babae at hindi sex na karaniwang istiryotipo. Puno ng pangako, tulad nang nakikita madalas sa lipunan. Relatively, safe ang kanta.

Pero sa malalimang pagsusuri, hanggang dun lang iyon. Wala namang pangako ng emancipation talaga, though may pangako ng happy life. Kontra-babae ang kantang Magasin. Pangit ang trato ng lalaking persona sa kanyang ex-girlfriend noon. Niloko at pinaiyak pa nga niya ito. Nanghinayang siya nang makita sa magasin na ang ex niya ay maganda at sikat na. Nanghihinayang siya dahil maganda na ngayon ang ex niya samantalang basura ang trato niya sa babae noong pangit pa ito at magkasintahan sila.

Nagulat siya nang malamang bold o porn magazine pala ang kinalalagyan ng kanyang ex. So dito makikita na sex object at pornographic object ang turing sa babae — ikinakalakal na laman sa merkado ng kalalakihan.

Hindi nito pinalaya ang babae, sa katunayan, sa dulo ng kanta, napaka-macho superior ang tingin sa lalaki at sexist inferior ang tingin sa babae dahil sabi ng lalaking persona ay 1 sayang dahil wala o kulang ang pera niya pambili ng porn magasin at 2 sana sa susunod na isyu ay centerfold na ang ex niya. Ibig sabihin, sa halip na naisin niya na makalaya mula sa ganitong prostitusyon ng pornograpiya ang babae ay ninais pa niyang magpatuloy sa ganitong kalakaran ang ex niya.

Walang pagmamahal sa babae, puro kalibugan lamang. Ginawa nitong ang relasyon niya sa babae ay konsumer lalaki; bibili at kinokonsumong produkto babae; produkong sekswal na bibilhin. Komitment at pagnanais ng paglaya, na hindi matakasan ng isang lalaki. May pagnanais o attempt na humulagpos pero hindi matuloy.

Sa inyong tingin epektibo ba ang pop culture sa paghahayag ng kasalukuyang isyung kinahaharap ng mga kababaihan sa ating lipunan? Hindi magaganap sa kulturang popular na palayain nang buong-buo ang kababaihan, dahil ang kulturang popular ay hawak ng iilan. Kaya ang kulturang popular sa kalakhan ay hindi kailanman magpapalaya sa kababaihan dahil ito ay ginagamit lamang para sa negosyo, para kumita, para panatilihin ang mga dominanteng kaisipan.

Sa marami nang attempts sa history na magkaroon mga TV show, sine at kanta na nagpapalaya sa babae, ito ay nalulunod nang mga hegemoniya ng naghaharing uri at naghaharing kasarian. Hindi epektibo ang popular culture para matalakay nang buong-buo ang mga isyu ng kababaihan at para maghapag ng alternatibo para mapalaya ang kababaihan. Ika nga, the revolution will not be televised, sa mundo at lipunang pinaghaharian ng ayaw ng rebolusyon ng mamamayan.

Kung gusting magpalaya ng kababaihan, kasama na ang iba pang inaaping sektor ng lipunan, kailangan ng rebolusyong pangkultura, o cultural revolution. Kailangan ang kultura ay maging sandata para palayain ang inaapi at gapiin ang nang-aapi. Puwedeng magbasa ng Mao Zedong articles on cultural revolution and women, nasa internet lang iyan. Pati na rin po yung sa Henry Sy. Mas malinaw ngayon na tungo sa pribatisasyon at komersyalisasyon ng UP education ang tunguhin ng BOR sa lisyang pamumuno ni Alfredo Pascual.

Pera-pera na lang pala talaga ang usapin, at hindi integridad ng akademikong programa. Sa paggugumiit ni Pascual at ng kanyang mga kasapakat na gawing Virata School of Business ang pangalan ng CBA, ipinapakita ng administrasyon ng UP na isa rin itong imperyong napakatigas ng ulo — ayaw kumilala at magwasto ng pagkakamali.

Una, alam na ngang iligal na ipangalan sa tao ang pangalan ng akademikong kolehiyo at programa ay sige pa rin. Malinaw rin na taksil sa pamantasan at sa pamahalaan ang isa sa nagpaigting ng Batas Militar sa bansa. Ikalawa, pera-pera na lang pala talaga. Antawag riyan ay alipin ng salapi, tagasakripisyo ng akademikong integridad ng pamantasan. Sa halip na itaguyod ang karangalan, prinsipyo at mapagpalayang akademikong mga programa, pinapapasok tayong lahat sa lohika ng kapital.

Wala itong ipinagkaiba sa sunud-sunuran sa neoliberalismo, sa gahum o kapangyarihan ng pera. Kailangang matuto tayo mula sa karahasang ito ni Pascual at ng kanyang mga kakamping negosyante sa BOR.

Isa ito sa pinakamarahas na panahon ng ating pamantasan, at hindi tayo dapat magwalang-kibo. Hinuhubog tayo upang maglingkod sa interes ng pera o kapital, sa interes ng pribadong negosyo at dayuhan.

Hinuhubog tayo upang tanggapin na para makakuha ng UP education ay dapat magbayad ng mahal kahit na magkanda-utang-utang. Pero hindi naman talaga ito Socialized Tuition Scheme. Magpalit man ng pangalan, nananatili itong mapagkunwaring socialization. Walang democratic access to UP education. Nangangahulugan ito na may problema hindi lang ang sistema ng edukasyon ng UP kundi ang buong sistema ng edukasyon ng bansa.

Symptomatic ito kung anong kaisipan ang itinuturo ng gobyerno at ng mga pribadong korporasyon sa ating mga mag-aaral — ang kumuha ng mga kurso na madaling pagkakitaan o may future sila ayon sa pamantayan ng mga kapitalista at ng gobyernong ibinebenta ang lakas-paggawa ng ating mga gradweyt at estudyante.

Ibig sabihin rin nito na sa mata ng mga negosyante at ng mga taong naimpluwensiyahan ng kaisipang maka-kapitalista na hindi profitable o marketable course ang mga kurso sa DFPP. Framework ng edukasyon na sa pangkabuuan ang kailangan nating suriin sa sitwasyong ito. Malaki ang implikasyon ng ganitong sitwasyon sa takbo ng pag-aaral sa unibersidad. Sa totoo lang, hindi lang naman sa DFPP o sa UP ito nangyayari kundi maging sa iba pang mga SUCs at private universities — napipilitang kumuha ng kurso ang mga mag-aaral sa mga may available na slots na lamang.

Kaya ang learning process minsan ay wala sa kanilang puso at isip. Ang nagiging aktitud ay basta makagraduate, o makapag-shift sa marketable o gustong course, o makalipat sa ibang kolehiyo. Sa halip na ang maitatak sa mga mag-aaral ay ang makabayang paninindigan bukod pa sa pang-akademikong kahusayan.

Mahalagang pag-aralan ang Filipino dahil ang isang mamamayan na hindi batid at hindi nagmamahal sa kaniyang sariling wika at kultura ay may mababaw o walang pagmamahal sa tunay na diwa ng pagiging makabayan at paglilingkod sa bayan. Para saan pa ba tayo nag-aaral? Given na yung para sa sarili at pamilya, para makakain at makaahon sa hirap. Pero DAPAT para sa bayan, para lahat ng mamamayan, balang-araw, ay makapag-aral at mabuhay nang maalwan. Sa kultura natin ngayon na masyadong mabilis, walang malalim na pagkakilala sa identidad na Pinoy, at walang malalim na dungkal ng makabayang diwa, may higit na pangangailangang pandayin ang makabayang edukasyon.

Bilang isang propesor ng wika at literatura, ano po ang wikang pambata at kahalagahan niyo sa mga bata, sa mga guro at sa atin? Maaari nating sagutin ito sa dalawang antas. Una, mayroong wika ang mga bata.

Ibig sabihin, ito ang wika na ginagamit ng mga bata, sa kanilang paglalaro, pag-aaral, pakikipagkuwentuhan, sa lahat ng kanilang ginagawa. Ikalawa, mayroong wikang pambata na likha naman ng matatanda, ng akademiya o paaralan, ng gobyerno. Sa totoo lang, tao ang lumilikha at nagpapaunlad ng wika — pambata man iyan o pangmatanda.

Mahalaga ang paglikha ng wikang pambata para maging maayos ang pakikipagkomunikasyon sa mga bata. Pero hindi ito nangangahulugan na ang wikang pambata ay likha lang ng matatanda at ng akademiya. Ito ay nakasalalay at nakabatay rin sa wika mismo ng mga bata. Dapat ay gamay o maalam tayo sa pakikipag-usap at pakikipagkomunikasyon sa mga bata dahil ito ang wastong paraan para makapagbigay ng impormasyon sa kanila, para makapagtalakayan sa kanila, at para makuha ang kanilang palagay, paninging, sentimiyento, maging ang kanilang mga desisyon.

Ang wikang panturo ay wikang ginagamit ng guro at ng mga nasa akademiya para sa kanilang pagtuturo sa loob ng silid-aralan at paaralan. Kasama rin rito ang wikang ginagamit sa mga libro, gayundin ang wikang ginagamit sa mga pagsusulit, exams, instructions para sa mga gawain at pananaliksik.

Ang wika ng pagkatuto naman ay ang wikang ginagamit ng mag-aaral sa kaniyang pakikipagtalastasan sa loob ng akademiya o paaralan, sa mga guro at kaklase, sa kaniyang pagbabasa. Minsan, hindi angkop ang wikang panturo ng guro sa wika ng pagkatuto ng mga estudyante, kaya dapat mag-adjust. Ano po sa tingin niyo ang lenggwaheng ginagamit sa wikang panturo at wikang pagkatuto sa mga paaralan dito sa Pilipinas? Ang wikang ginagamit sa wikang panturo ay yung iniuutos ng Department of Education at ng Commission on Higher Education, at ng mismong mga universities and colleges and schools.

Sa basic education, sa Kinder halimbawa, ginagamit ang mother-tongue, ibig sabihin, yung wika na kinagisnan ng mga bata, yun ang ginagamit bilang panturo. Pero pag umakyat na sa elementarya, unti-unti ay iniintroduce na sa Filipino at English. Sa Pilipinas, ang opisyal na wikang panturo ay Filipino pero pinagtibay ang Ingles bilang medium of instruction ayon sa Executive Order ni dating pekeng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.

Kaya ayan, andaming hindi maayos ang pagkatuto sa paaralan dahil ipinipilit ang paggamit ng wikang Ingles, samantalang dapat ay wikang katutubo at wikang kinagisnan naman at wikang Filipino ang dapat gamiting panturo. Ang wika ng pagkatuto ay halo-halo rin: Filipino, English, mga wika mula sa rehiyon, nakagisnang wika.

Sang-ayon po ba kayo sa pamantayang lengguwahe rito sa Pilipinas? Marami kasi ang pamantayang pangwika dito sa Pilipinas. Iba-iba yan per school, though may mga schools na magkakapareho o halos magkatulad.

Samantalang napakaraming wika sa Pilipinas. Ang paglikha kasi ng pamantayan ay dapat nakabatay sa mamamayan. Dapat kasama ang mga tao sa paglikha ng pamantayan — dapat consultative at democratic ang mga ahensiyang pangwika at pangkultura sa paglikha at pagtakda ng mga pamantayang pangwika. Ang pamantayang pangwika ay dapat ay likha kasama ng malawak na mamamayan.

Dapat inclusive, consultative at democratic sa paglikha ng pamantayang pangwika. So dapat, inclusive rin ito ng lahat ng regional languages, variations at variants ng wika na sa ating bansa. Ang paggamit ng wika ay usapin ng kapangyarihan — kapangyarihang pampolitika, pang-ekonomiya at pangkultura. Kung sino ang nagdidikta ng kung ano ang wikang gagamitin ay siya o sila rin ang nagdidikta kung ano ang lalamaning politikal nito. Halimbawa, sa Pilipinas, dahil tayo ay neokolonya ng United States, ang gobyerno natin ay sumusunod sa dikta ng mga kapitalistang Amerikano.

Nung panahon ni Pang. Dahil IMF-WB ang may hawak ng economic or financial power, nadidiktahan nito maging ang supposedly ay sovereign nation at government ng Pilipinas. So whoever wields the economic and political power, also wield cultural power. In this case, language. Ang mga tanong ay naka-boldface at sa ilalim ng bawat tanong ay ang aking sagot.

Kung sa mga magsasaka iyan, laging nagsasagawa ang mga progresibong magsasaka at manggagawang bukid ng KMP Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ng mga kampuhan, na nagmumula sa lakbayan ng mga magsasaka. Both physical at symbolical ang reclamation ng isang espasyo. So this means that reclaiming a geopolitical space such as Mendiola — that has been actually a site or locus of struggle by warring social classes — is an action which is very political although symbolical. Reclaiming a space such as Mendiola is also a political narrative — a writing of the present and the future.

So yun ang second level o antas ng occupy o reclaim. Yun naman kasing anti-corporate greed ng occupy movement ay nagpapakita na yung klase ng movement nila, or at least ng mainstreamed na notion ng occupy movement, ay isang anti-capitalist pero burgis na klase pa rin ng movement.

Corporate greed, of course, necessitates subversion from the people. After all, greed for superprofit is the end-all and be-all of capitalism. So sa isang banda, progressive naman yung occupy movements, pero kelangan pa talaga ito ng mass participation at nang mas revolutionary na direction.

Because the system, the capitalist system, is retained and sustained. So there must be a need to overhaul such system and not just reform the system.

Here are my answers to an email interview by Rachel C. Her questions are italicized here. First of all, are you in favor of this bill? Why or why not? I am very much in favor of the bill being proposed by Cong. Palatino of Kabataan Partylist. It is about time to include in our educational system a more comprehensive teaching of the life, works, theories and praxis of Andres Bonifacio, as the foremost plebeian and nationalist read: Needless to say, Bonifacio is very much relevant today as he was centuries ago.

Teaching any course or subject cannot just be simply summarized in one syllabus or in one teaching semester. Aside from the syllabus that provides an outline of ideas and concepts to be discussed in class, other factors that need to be included in assessing the effectiveness of the teaching of Rizal course are a the mindset of the teacher, b the pedagogical methods or teaching strategies, 3 the availability of textbooks and other materials, and d the will and openness to learn the course.

PI or Philippine Institutions The Life and Works of Jose Rizal, a 3-unit course required for all UP undergraduate students, is only as good or effective as the factors I have stated above. It means that the teaching of the said Rizal course varies depending mostly on the instructor handling it. There are PI classes that dwell on the most basic life and work details of Rizal such as his childhood, his socio-political and cultural background, and his life and works produced as an expatriate scholar, but do not necessarily connect these ideas to the present condition of the Philippines in order to further the formation of a more transgressive Filipino nationalist ideology.

There are classes that only dwell on idolizing Rizal, without critically discussing the political implications of his life and works. There are instructors, however, who really historically define Rizal as a propagandist, a revolutionary, and go as far as unfurling how Rizal is being used by recent governments to defend the status quo and by businesses to sell their products.

TMay perpektong tao bang nabuhay sa mundo? TPaano magaganap ang one world one government o ang millennium rule of Christ? TIs there any verse in the Bible that hinders a person from becoming lazy?

TBiglaan bang darating ang matinding kapighatian? TPaano ang mga may taning ang buhay, malapit nang mamatay, saka lang nagsisi, tanggap ba iyon?

TSi Hesus ba ay isang Hudyo? TGaano na ba kalapit ang pagdating ng Panginoon sa ating mundo? TAng Dios Ama, Anak, at Espiritu Santo ay may kani-kaniyang katangian, pakipaliwanag lahat ng kanilang katangian TTama bang maniwala sa himala? TBakit maraming mga bata ang nagsa-suffer gayong wala naman silang kasalanan?

TBakit hindi na lang alisin ng Dios ang demonyo sa mundo para wala nang kasamaan? TAno ang tunay na pangalan ng Dios?

TBakit lumikha o gumawa ang Dios ng halamanan sa gitna ng Eden na siyang pinagmulan ng kasalanan ng tao? TBakit nagrebelde si satanas sa Ama? TBakit napakaraming masamang tao sa panahong ito? TAno ba ang relihiyon ng 12 apostol? TTamang pakikisama sa among mabagsik.

TPuwede bang kasiyahan ng Espiritu ng Dios ang taong walang aral? TKailangan bang lapitan ang taong nagkasala sayo upang malaman nya na napatawad mo na sya? TNung mamatay si JesuCristo sa krus, diba napatawad na ang mga tao sa kasalanan?

Bakit may hahatulan pa uli? TMay utos na bawal pumatay. Naguguluhan ako bakit may nababasa ako parang ang Dios ay may inuutusang ipapatay. TMasama bang makipagtalo sa salita ng Dios? TMasama bang dumepende sa ibang tao kung tayo ay nasa kagipitan?

TPinili ba ni Cristo ang mga apostol kasi writers sila? TAno ang magiging kalagayan ng may kapansanan sa kaharian ng Dios? TBakit si Cristo ang pinili ng Dios na tumubos sa mga kasalanan? Bakit hindi na lang mga kerubin? TTotoo bang kasalanan na pagtalunan ang salita ng Dios? TBago dumating ang Panginoong JesuCristo, magpaparamdam ba siya sa sugo sa panahon ngayon? TMaaari bang mabuhay ang isang tao na hindi makagawa ng kasalanan?

TKung walang mga kautusan mayroon bang dahilan para magkasala ang isang tao? TSaan mapupunta ang espiritu ng taong namatay? TKapag masama at makasalanan ba ang isang tao, patatawarin ba siya ng Dios? TKung ang Dios nasa langit, saan siya masusumpungan sa lupa?

TAlin ang mas masama — makaalam ng mabuti pero di ginagawa o di makaalam ng mabuti pero masama ginagawa? TAno ang kahihinatnan ng mga taong nakarinig ng tamang aral pero hindi sinunod ang kautusan? TAno ang plano sa atin ng Dios? TAno ang mas matimbang ang relihiyon o ang kaligtasan? TBakit sa ibang relihiyon puro babae ang namumuno? TMasama bang magtanim ng sama ng loob sa taong ipinanganak na hayop? TNasaan na ba ang mga dinosaurs? TSaan galing ang ideya ng kahirapan bago pa ang paglalang gayong hindi naman nahihirapan ang Dios dahil Siya ang makapangyarihan sa lahat?

TKapag ba maganda ang pamumuhay ibig sabihin ay pinagpala ng Dios at nasa tamang relihiyon at di na kailangang magsuri ng iba? TAnong tunay na pangalan at ipinangaral na ikaliligtas natin?

TBakit walang tiyak na petsa, buwan, at araw ang kapanganakan ng ating Panginoong JesuCristo? TAng interpretasyon ba ng mga nagbabasa ng Biblia ay iba-ibang interpretasyon kaya nagkaiba-iba ang relihiyon? TAno ang isang magandang paraan ng paglilingkod upang maging kalugodlugod sa Dios? TAno ang meron sa langit na wala sa mundo? TAno ang pagkakaiba ng sheol at hades?

TAno ang magiging gabay nating mga tao upang maiwasang magkasala sa isip, puso, at kaluluwa? Paano magiging huwaran sa paningin ng Dios?

TMay pag-asa ba ang isang tao na magbago? TNakalagay ba sa Biblia na ang paraiso ay ibabalik ng Dios sa lupa? TMay kasalanan ba na hindi pinatatawad o napatatawad ng Panginoon? TTotoo bang ang tao bago ipanganak ang kaniyang espiritu ay kasama ng Ama sa langit? Kung halimbawa maanib ako sa iglesia ninyo, puwede pa ba akong tumanggap ng manliligaw?

TPaano nagkaroon ng bakla at tomboy? At saka nuong dati ba parang ayaw na sa kanila ng mga tao? TMay puwang ba sa langit ang walang asawa? TAnong ibig sabihin ng salitang Armagedon? TAno ibig sabihin na sa kanyang kamay ay may 7 bituin Apoc. TAno ang ibig ipahiwatig ng simbolikong pahayag sa Apoc. TAnong dapat kong itawag sa inyo ingkong ba o brother o ka Eli Soriano? TSino ang Dios na dapat sambahin? TAnong kasalanang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Dios? Ano ang kahulugan ng pananalitang ito?

TAno ibig sabihin ng Juan 3: TKung may ikalawang kamatayan na sinasabi sa Biblia, ano ang unang kamatayan? TAno ang ibig sabihin ni Cristo sa Mat. TWala pa raw taong nakakarating sa langit, paano iyong sinabi ni Cristo sa katabi niyang magnanakaw nuong ipako siya sa krus? TBakit ba isinama ni Jesus si Judas sa 12 apostol kung nalalaman niya na si judas ay masama?

TNang malagot ang hininga ng ating Panginoon, bakit nabiyak ang kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies? TIlan ang anghel na bumaba at anu-ano ang pangalan nila?

TBakit ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng immorality? TPaano at saan hahatulan ng Dios ang tao? TPaano magiging matuwid ang isang tao sa paningin ng Dios? TGusto kong marinig sa inyo ang tungkol sa spiritual warfare o kaya iyong invisible world.

TPapano po magiging makapangyarihan ang Salita ng Dios sa atin? TAno ba ang palatandaan ng tunay na Dios para sambahin? TAnu-ano ang mga pagkakaiba ng mga tungkulin o batas ng Iglesia ng Dios sa ibang relihiyon? TBawal ba ang sugal? TSino ba talaga ang Panginoong Dios? TSaan ba napunta ang sinasabi nilang Ark of the Covenant? TBawal ba ang magsalin ng dugo blood transfusion? TTotoo bang may impiyerno at paano tayo maliligtas duon?

TIlan ang pupunta sa langit at bakit pupunta doon? TAno ang ibig sabihin ng divine intervention? TAno ang magandang paliwanag sa Mat. At ano ang magandang preparation ng Church of God kung sakaling dumating na ito? TBawal ba sa lalake ang mahaba ang buhok? THanggang kailan pahahabain ang buhok ng babae? TGaano kahalaga ang bautismo?

Paano kung ang gustong magpabautismo ay paralisado? TPuwede bang ang nabautismuhan ng dalawang beses na ay bautismuhan uli? TSa dami ng nakasulat sa Biblia, ano ang gabay o guidelines para malaman ang mga bagay na literal o simbolo o may iba pang kahulugan?

TIba ba si Cristo sa Ama? TDo you condemn gay? TIlang taon pwedeng bautismuhan na ang isang tao? TAral din sa amin ang magsuot ng mahinhing damit pero not necessarily nakapalda palagi. Bakit sa inyo panay nakapalda mga babae? TBakit di maaaring sambahin ng tao ang kawangis ng Dios na gawa lang ng mga kamay? TAng tao bang makasalanan kapag namatay ay mabubuhay muli at mapaparusahan sa impiyerno o dagatdagatang apoy para maghirap ng walang hanggan?

TTotoo bang ang makapapasok sa kaharian ng Dios ay lang? TTungkol sa third sex. Ano ang mangyayari kung hindi namin babawiin ang damdamin namin bilang third sex pero marami naman kaming natulungang mabuti sa mundo? TAno ang kahulugan ng Roma 3: TAno iyong kalapastanganang walang pangalawa?

Paano kung makikinig ako sa inyo, sa Dating Daan, paano ako maniniwala gayong tao rin kayo? TAno ang parabola nitong Mateo Saan mapupunta ang mga kinuha at ang mga maiiwan? TPaliwanag sa 1 Juan 5: TSino ang babaeng tinutukoy sa Revelation 12? TBakit nagalit si Kristo sa mga nagtitinda sa harap ng plaza at pinaghahagis ang mga tinda? TPaano naisulat ni Moises ang nangyari sa Genesis gayong wala pa naman siya nuong nangyari iyon?

TSa panahon ni Noe, sinabi ng Dios na hindi na muling parurusahan sa pamamagitan ng tubig. Ibig bang sabihin ay nagsisisi ang Dios dahil nagkamali Siya sa ginawa Niya? TPosible kayang magbalikloob sa Dios si satanas? Ano ang hindi Niya inilagay duon at bakit? TSino si Cristo sa buhay ng tao at ano ang pamumuhay niya noon lalo nuong bata pa siya? TMadadamay ba sa kasalanan ng anak ang magulang?

TSino ang pinakamatanda o pinakaunang tao o hayop dito sa buong daigdig? TKapag namatay kayo, puwede bang bigyan kayo ng chance ng Dios na mabuhay upang maitama pagkakamali?

TAno ang tatak ng Dios, mga palatandaan? T Is God all-knowing? If He is all-knowing then what is the significance of the creation of Adam and Eve when He knows beforehand that they will fall into sin?

TTungkol sa pagpatay ng Dios. TPuwede bang sabihin na ang intuition ang pakikipagusap ng Dios sa tao? TTama ba na mag-enjoy tayo sa kapritso natin samantalang kapag nagbigay ng donation kaunti lang o hindi sapat? Sino ang mga kasama niya? TNuong ginawa ang sanglibutan — nasan ang Dios Espiritu Santo?

TSino ba talaga si Cristo, Dios ba o tao? TNasaan ang Panginoong Dios ng hindi pa Niya ginagawa ang langit at lupa? TMay sukat ba ang langit? TPuwede bang mag-asawa ang magkaibang relihiyon at ano ang magiging outcome at ano ang dapat gawin? TBakit sa Juan 8: TTungkol sa kalikasan ng ni Cristo. Ano ang pagkakakilala ninyo sa kaniya? TMay nagsasabing ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.

Kung ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ibig bang sabihin kung mamatay ang isang pusakal ay nakabayad na ng kasalanan? TSaan mababasa sa Biblia na hindi na applicable ang ikapu?

TSaan sa Biblia mahahanap ang kamangmangan ng Dios ay mas marunong pa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo? TBakit nasabi ng Panginoon na sa huling mga araw tayo ay lalong maghihirap? TSi Cristo ay galing sa sinapupunan ng Ama. Ang Espiritu Santo, ano proseso ng pinanggalingan? Sino sa kanilang dalawa ang nauna? Bakit hindi tinatawag na Dios Espiritu Santo?

TAbout sa speaking of tongues. TWhat is the Christian principle? TBakit kailangan pa ng relihiyon? Bakit hindi na lang relasyon? TTama ba ang turo sa amin na sa Efe. TTotoo bang nakakapagbautismo ng Holy Spirit ang tao lang na kapag nag-i-speaking in tongues na raw ang taong pinapa-receive nila ay na-baptized na raw ng Holy Spirit? TTama ba ang paniniwalang hindi assurance ang pumasok sa isang relihiyon para maligtas? TKapag nasa labas ng Church of God, may pagkakataon ba na hindi siya pinakikinggan ng Dios?

Ano ba ang pinag-usapan nila? TBawal gumawa ng larawan pero sa Exodus ay nakasaad na gumawa sila ng kerubin. TPaano ako nakasisiguro na ang Biblia ay totoo na sa maraming panahon ito ay pasalin-salin na? Kung hindi, kailan kaya ihahagis sa sanlibutan? TMay kaligtasan ba ang taong mabait, matulungin pero walang pinapaniwalaang relihiyon?

Ano naman ang pangalawa? TPapaano nangyaring ang pinagmulan ng mga tao ay si Eva at Adan samantalang parehong lalake ang kanilang anak? TIlan po bang mga kapahingahang Sabbath mayroon sa lumang tipan?

TMay nabasa ba kayong hindi sinira ni Cristo ang kautusan? TSaang talata mababasa na ang sampung utos ay kautusan ni Moises? TSa aming mga kabataan, may nakasulat ba tungkol sa pakikipagrelasyon halimbawa girlfriend o boyfriend?

TAno ang tamang paraan ng pag-aasawa ayon sa Biblia? TAno ang dapat inumin o gawin ng isang taong may cyst? TKung ang isang tao ay may skin disease, ano ang natural na paraan na pwede niyang gawin? TBawal ba sa kautusan ng Dios kung magkaiba ang relihiyon ng mag-asawa? TAno ang tamang araw ng pagpapahinga? TAno ang tamang araw ng pagsamba? TAng taong hindi nakagagawa ng masama physically pero nakagagawa ng masama sa pamamagitan ng isip, may parusa ba? TAno ba ibig sabihin ng ikapu? TAlin-aling utos ang dapat sundin ng asawang babae sa pagpapasakop sa lalake?

TKailangan ba talagang umanib sa iglesia ang isang indibidwal? TObligatory ba sa Kristiyano ang magbigay ng ikapu? TPaano naisipang gawin ang pera? Bakit at anong dahilan ginawa? Kailan at saan naunang umiral? TAno po ang ibig sabihn sa Biblia ng sampung sungay? TNasa Biblia ba ang gawain na manghilot tapos humingi ng kaunting halaga para huwag lumipat ang sakit sa nanghilot? TTotoo bang may life after death?

At anong klaseng pamumuhay ang naghihintay sa atin doon kung totoo iyan? TAnong kahulugan ng nasa Mateo TLiteral ba iyong ang tao ay galing sa alabok? Nag-e-exist pa ba ang tree of life? Literal ba iyong ahas at iyong bunga? TAno ang ibig sabihin ng pinatay sa laman tapos binuhay sa espiritu?

TPag humihiling ba tayo sa Dios sa anong paraan natin nalalaman o nakikita na nakikinig Siya at tinutupad Niya ang bawat kahilingan natin? TSino ang sanggol na tinutukoy sa Heb. TPaano maililigtas ang tao? THindi raw kailangan ng relihiyon, ang kailangan daw relasyon?

TBasic principles of salvation. TSaan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan? TBakit kailangan pang maging kaanib para maligtas? TPaano maliligtas ang isang makasalanan?

TPuwede bang mangyari uli na ang mga anghel sa langit ay magkasala katulad ng nagawa ni lucifer nasa langit na nagkasala pa? TGugunawin ba ang mundo sa paghuhukom? TBakit bawal sa inyo ang rebulto? TBakit araw ng sabado ang pagtitipon ng Dating Daan? TBakit bawal kainin ang dugo? TMay masamang epekto ba sa kalusugan ang matulog na basa ang buhok? TAno nararamdaman ng isang taong inaakay pa ng Dios kung nakagawa siya ng mga paglabag sa aral?

TAng diwa ng masama, saan nagmula iyon? TIs your logo Bible based and what is the relevance of your logo? TNaniniwala ba kayo sa Holy Spirit? TMay pagkakaiba ba ang highest heaven at third heaven? TBawal kumain ng dinuguan. TPaano ko maipapadama ang pagmamahal ng isang ina na dahil sa kahirapan kaya ako nasa malayo para po mabuhay ko sila? TIs there a way in the Bible how to bring up kids? TPapaano ko mapapalaki ang aking mga anak na may takot sa Dios?

TMay pananagutan ba sa Dios ang isang magulang kung hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang magulang sa anak? TNakakapakinig sa inyo ang anak ko.

TSa paghahari ng isang libong taon, makikita ba sila ng mga taong kanilang paghaharian? May ipanganganak o mamamatay pa ba duon? Ang mga hindi nabuhay maguli, iyon ba ang mga hindi inabot ng salita ng Dios?

TAbout God is everywhere. TTungkol sa mahal na araw. TIlan ba ang pintuan sa langit? TNakasaad sa Biblia na bago manalangin ay alam na ng Dios ang iyong pakay at may aral ka na ang Dios ay hindi omni-present, halimbawang 1 milyon ang sabay-sabay manalangin papaano malalaman ng Panginoon?

TBakit sa inyong relihiyon parang hindi mahalaga ang pagiging ina ni Mama Mary? TTotoo ba na mamanahin ng maliligtas itong lupa ayon daw iyon sa Eccle. TMay utak ba ang Dios? TAng pag-aayuno ba ay puwede sa amin na nagta-trabaho sa Hongkong?

TLahat ba ng Kristiano ay puwedeng maging guro ayon sa Biblia? TKanino tayo dapat mangumpisal ng ating mga kasalanan? TNakababawas ba ng kasalanan ng isang tao ang kumpisal at kumunyon? TI really want to know why in the mass they drink wine. TDapat bang pagdebatehan ng mga relihiyon ang salita ng Dios at ano sekreto para magkaisa ang mga relihiyon?

TKaya nagkasala si Eva ay dahil sa tinukso siya ng ahas. Hindi ba dapat na patayin lang ang ahas dahil ito ay makasalanan? TPaano ang humingi lang ng tawad ng malamang mamamatay na siya? Paano ang namatay ng hindi nakahingi ng tawad? TPaano ba malalaman ng isang tao na tinatawag na siya ng Dios at ano ang dapat gawin ng mga taong tinatawag?

TWhat is faith according to the Bible? THow can we determine that Ang Dating Daan is the true religion? THow can we be sure that Ang Dating Daan is not the same with any other religion?

TPaano kung confuse ka pa rin o kaya talaga namang hindi mo alam kung saan ka talaga mananampalataya pero matibay naman ang faith mo at gumagawa ka ng mabuti? TIf a person did everything according to the Bible and made one mistake, would that person go to heaven or hell? TMay impiyerno ba talaga?

TTotoo bang kung ang tao daw ay maraming problema ay marami din daw ginawang kasalanan sa Dios? TPaliwanag sa Juan 8: TBakit ang masama ay hindi agad pinaparusahan?

Bakit hinahayaan ng Panginoon na makagawa sila ng mas maraming kasalanan? TBakit may nilalang na diwata, kapre, duwende at iba pang lamang-lupa? Paano sila ginawa ng Dios? Bakit hindi natin sila nakikita?

Tunay ba silang literal na tao, samahan o relihiyon? TMay pahintulot ba ang Dios na gumamit ng katawan si Saint Michael para sumanib sa tao as medium para mag-relay ng mensahe?

TSa panahon natin ngayon, mayroon bang grupo o kahit sinong tao na pinagkalooban ng Dios para magpagaling sa pamamagitan ng milagro? TMay itinadhana ba ang Dios para makasama mo panghabangbuhay? THow can you become a Christian? TNasaan iyong bottomless pit o tartaroo?

TMas mataas ba ang anghel sa tao? TAng isang kaanib ng Ang Dating Daan ay maaari pa bang maaniban o masapian ng masamang espiritu? TKung Kristiyano ka na, wala ka na bang karapatang magkasala? TPaano ako makasasalba sa bahay na ang kabahayan ay may inaalagaang karo, wala namang ibang makakasama ang mother-in-law ko?

TAng Ama ang lumikha sa anghel na naging satanas. Mabuti ang Ama hindi ba dapat mabait din siya? TAfter judgment day,when some people go to heaven, will there still be freewill in heaven? TSa Awit ng mga Awit 1: TSino ang remnant Church na sinasabi sa Apoc. TAno bang stage sa development ng isang bata sa sinapupunan ng ina pumapasok ang Espiritu ng buhay?

TAyon sa Biblia, buhat sa malayong silanganan mag-uumpisa ang kaligtasan, kabilang ba ang bansang Pilipinas sa sinasambit dito? Paano ang ibang bansa na naniniwala sa Dios at paano sila maliligtas? TMula ba sa pagkasilang ng sanggol ay makikita na ang kanyang mabuting gawa tungo sa kanyang kaligtasan? TSa mga maiiwang makasalanang tao sa paghahari ni Cristo ng isang libong taon, may pag-asa pa ba silang maligtas?

TKanino dapat maglingkod at sumamba, kay Cristo ba o sa Dios, para hindi kumontra sa sinasabi ng banal na kasulatan na dapat maglingkod sa isang Dios lamang? TIto ba ang mamanahing lupa? TAno ang ibig sabihin ng kapag nagkasala ang iyong mata ay dukutin mo at kung nagkasala ang iyong kamay putulin mo? TWe all know that God is the Creator, is there a possibility that He was also created?

TPinahintulutan din po ba ng Dios na magkasala ang tao? TMabuti bang magpa-interes ng mga pautang? TAng mag-asawang nasa abroad, nagpapadala iyong babae sa magulang at kapatid niya. TAno ang kahulugan ng paghuhukom? Anu-anong mga bagay ang mangyayari, sinu-sino ang haharap at mga gaganap na mga hukom sa araw na iyon?

TAno ang tinutukoy sa Mat. TKasama ba ang mga anghel sa paghuhukom? Huhukuman din ba sila? TKasalanan bang gawin ang premarital sex? TKung ikaw ay nagkasala, humingi ka na ng tawad sa Panginoon pagkatapos nagkasala ka ulit, mapapatawad ka pa ba ng Panginoon kung paulit-ulit nagkasala ka?

Sino ang naging nanay at tatay? TAno ang kahulugan ng II Corinto TBakit dumami ang relihiyon samantalang isang libro lang naman ang pinagbabatayan at ito nga ay ang Biblia? TBakit hindi nagbibigay ng ikapu ang mga member sa inyo gaya ng nakasulat sa Malachi 3: TSino ba ang dapat paniwalaang samahan o relihiyon na nagsasabi ng totoo?

TAnong uri ng kasalanan ng tao ang hindi napapatawad ng Dios? TSino ang mga haring tinutukoy sa Apoc. TBakit binigyan tayo ng Dios ng pagkakataon na mabuhay pero pagkalipas ng maraming panahon, babawiin Niya rin sa atin? TAno ang ibig sabihin ng doktrina? Hindi ba puwedeng maging kaanib ako kung hindi ako magpapadoktrina? TSinu-sino ang mga anak ng Dios na sinasabi sa Gen. TSino ang nagsulat ng aklat ni Job?

TAnong mabuting paraan ang dapat kong gawin para makasigurado ako ng aking kaligtasan? TDinidinig na ba ako ng Dios kahit hindi pa ako nababautismuhan pero underindoctrination na ako?

TTungkol sa Lucas TTungkol sa panalanging paulit-ulit? TBakit pinag-awayan ni Arkanghel Miguel at ni satanas ang katawan ni Moises? TAno ang katungkulan ko sa mundo at sa magpakailanman? Pakipaliwanag kung ano iyon.

TAno ang mga dapat gawin ng tao sa sanlibutan na ikaliligtas at ikababanal natin? TKasalanan ba sa Dios na unahin ang pangarap bago ang umanib sa tunay na iglesia? TAno ba ang tunay na religion na dapat samahan ng tao? TSa Dios galing lahat ng bagay.

TBakit tinawag na Ang Dating Daan ang inyong relihiyon? TBakit ipinagbawal kainin ang dugo at bakit masama? TAno ang bawal kainin bukod sa dugo? TKapag lumipat ako sa ibang relihiyon, magkakasala ba ko sa Dios o masusumpa ba ako?

TAno ang pinakamagaling na paraan para tayo po ay makaiwas sa kasalanan? TPaano natin malalaman kung ang mga nagpapagaling sa panahon natin ngayon ay galing sa Dios o galing lang sa masamang espiritu?

TAbout near death experience. TMayroon bang mababasa sa Biblia na nagpahayag si Cristo na letra por letra na nagpahayag siya na siya ay Dios? TBakit pinapatay si Jesus sa krus, pinako sa krus gayong wala naman siyang kasalanan? TPosible bang nilikha, ginawa o inanyuan ang Panginoong JesuCristo? TSi JesuCristo ba nuong hindi pa nagkakatawang-tao ay kabilang sa kategorya ng mga anghel? TAno ang totoong paraan ng pagbabautismo? TPaano bubuhayin ang katawan ng mga taong na-cremate?

TAng Hades, ang dagat-dagatang apoy at impiyerno ba ay iisa? TAno ba ang kaibahan sa pagsamba at sa pagpapasalamat? TKagustuhan ba ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa tao?

TBawal ba magpasalin ng dugo at magbigay ng kidney sa taong nangangailangan nito? TIlang klase ang anghel at anu-ano iyon?

Sinong pinakamataas at sinong pinakamababa? TBakit maikli lang ang story ni Propeta Elias at Jonas, pareho naman silang great prophet? TAno ba ang kauna-unahang relihiyon dito sa buong mundo? TAno ang ibig sabihin ng death and hell cast into the lake of fire? TAnong ibig sabihin ng Sabbath sa Genesis 2: Ito ba ay Saturday ngayon? TSaang talata ko mababasa iyong si lucifer ang pinakamagandang kerubin? TTungkol sa sinasabi sa Biblia na ang nagkakasala sa Espiritu ay hindi napapatawad, paano ko malalaman kung nagkakasala ako sa Espiritu Santo?

TPag gumawa ng maraming kasalanan tapos nagsisi na siya, patatawarin pa ba siya ng Dios? TAno ang ibig sabihin ng Born Again sa John 3: Paano ba maging born again? TPaliwanag sa sinasabi sa Biblia na gamitin mo ang iyong kamay at magpuri ka sa Panginoon. TAno paliwanag ng Heb. TPaano malalaman kung tinatawag na ng Dios? TSa paanong paraan nahimok mo ang iyong sarili na paglingkuran ang ating Panginoong Dios o maging mangangaral sa kapwa natin kapatid?

TNakasaad ba sa Biblia na ang Church of God ay isang sekta o isang relihiyon? TMaliit pa ako nuong binyagan, puwede bang magpabinyag ang matanda? TNa-experience ba ni Cristo na hindi siya makapaniwala sa sarili niya? THumingi ako ng tatlong signs sa Dios kung dapat ko bang isagawa ang isang bagay o hindi. Kung ibigay ng Dios ang signs at hindi ko pakinggan, nagkakasala ba ako? TSa dami ng relihiyon sa mundo, may kompitensya ba para dumami miyembro? TMay kaparusahan ba ang mga taong lumilipat ng relihiyon?

TNakapakinig na kami ng aral ninyo at marami kaming napakinggan na dito lang namin nabigyan ng linaw pero hindi pa kami umaanib dahil hindi pa handa. TMay mga na-recognize na santo at santa, mayroon mother na ang tawag. Pero bakit si Adan na unang nilalang hindi binigyan ng honorable title? TLahat ba ng relihiyon ay may evangelization? TIlan ang langkap o bumubuo sa isang tao?

Mayroon daw tayong katawang-lupa, kaluluwa, at espiritu. Tama po ba iyon? TKung nagkatawang-tao ang Dios, sino ba siya at saan siya nanggaling? TMay limitasyon ba tayo na hindi na natin kailangang i-discover ang mga bagay na nasa kalawakan na? TBilang babaeng may tamang iglesia, kailangan bang mahaba ang damit? TPaano ko malalaman na ito na talaga ang totoong daan na patutunguhan ko at ano ang basehan natin? TDati na akong nadoktrinahan pero hindi ako nagpatuloy.

Mapapatawad ba ako ng Dios kung sakaling mabautismuhan ako? TMakikita ba ng tao ang nakasulat sa Apoc. T Alam kong may pinaghahandaan tayong malaking kapighatian, gaano kalawak o kalaki ang kapighatiang ito? Malapit na ba iyong mangyari? At kung halimbawa umalis na ang mga demonyo sa katawan, babalik pa kaya iyon? TNuong araw ay nag-asawa ang mga anghel ng mga anak ng tao.

Paano sila nakakuha ng katawang-tao? Kaya ba nilang lumikha ng katawan? TAno ang kaibahan ng banal sa matuwid? Magkakasala pa rin ba ang banal? Magkakamali pa rin ba iyon? TMayroon kaming sixth and seventh Book of Moses. Okay lang bang basahin iyon? TSinasabi na ang Panginoong JesuCristo ay tagapagmana ng lahat ng bagay. May possibility ba na pagdating ng araw ay siya naman ang pumalit sa kanyang Ama sa pagka Dios?

TMay mababasa ba sa Biblia tungkol sa pinagsimulan ng Kristiyanismo? Ano ang tinatawag na Christian liberty? TAng taong masama ba kapag namatay ay diretso sa impiyerno? May impiyerno na ba?

TTotoo bang darating ang oras na gugunawin ang mundo? Ano ang mga signs bago mangyaring gunawin ang mundo? TAno ang tanda na darating na ang final judgment? TNasusulat ba sa Biblia kung naunang ginawa ang mga anghel bago ang langit at lupa?

TAno ang ibig sabihin ng paggunaw ng mundo sa Biblia? TSa pagkamatay at pagkabuhay na maguli, makikilala pa rin ba namin ang aming sarili maging ang aming pamilya? TLahat ng ginawa ng Dios ay mabuti. Saan nanggaling ang masama? TKung body and soul ang parurusahan sa impiyerno, paano ang kanyang espiritu?

Sinong propeta ang humalili sa ating panahon ngayon? Si Jesus pa ba? Hindi ba puwedeng lahat ay aniban kasi nasa sarili ng tao naman kung paano siya magiging banal? TSaan nanggaling ang diablo at bakit niya ginugulo ang mga tao? At dapat bang paglabanin si satanas at ang mabubuti? TAng pagtawag ba ng Dios sa tao ay hindi lang sapamamagitan ng pagsusuri o paghahanap ng tamang relihiyon kundi pati na rin sa panaginip?

TPaano nabuo at nandiyan ang Dios Ama sa sarili Niyang kaharian? TKung mahal tayo ng Dios, bakit pinatagal ang sanlibutan kung ayaw Niya na masama na ang sangkatauhan? At gaano na kalapit ang pagdating ng Dios sa ating mundo? Paano kung biglang dumating ang Panginoon hindi pa ako tapos at hindi pa ako nabautismuhan?

TBakit hindi na lang tayo iligtas para walang problema? Kasi parang ang nangyayari nagkakaroon ng kumpetisyon. TMay takdang panahon ba para magpaputol ng buhok ang mga kababaihan? TSa nangyayari ngayon, laging nag-aaway ang kasamaan at ang kabutihan. Bakit nilagyan o inilagay sa isipan ng tao ang kasamaan at kabutihan?

TPaano ang hindi kaanib sa tunay na Iglesiang sa Dios, may makakaligtas ba sa kanila? Sa mga Asyano, saan natin maaaring ma-trace ang ating lahi duon sa tatlong anak ni Noe? TNaniniwala ba kayo sa mga healing powers ng mga mangangaral?

TTama bang i-compare ang relihiyon? TDalawa na lang daw ang dapat sunding utos. Masama ba kung minsan barahin ang nagsasabi ng ganuon?

TSa mga pinagpala ng Panginoon, paano naman ang dapat na pamantayan ng pagbabahagi nito? Aling daan ang dinadala ni Pablo, dati o bago? TKung lilipat ako sa ibang relihiyon gaya ng inyong samahan, magkakasala ba ako sa Dios o masusumpa ba ako gaya ng sabi ng iba?

TSa 1 Pedro 3: TSa inyong samahan, bakit kailangang doktrinahan bago bautismuhan? TAno ibig sabihin ng Ang Dating Daan? TSino ba ang talagang sinasamba ninyo bilang Dios? Bakit hindi Iglesia ng Dios ang ilagay para makilala ng lahat ng tao ang iglesia ng Dios na inyong ipinangangaral? TSaan galing ang Ang Dating Daan? TMay mababasa ba sa Biblia na direktibang nag-uutos sa mga apostoles sa pamamagitan ng Panginoong JesuCristo na ang tao ay maaaring pumatay ng mga hayop para kainin?

Ito na ba ang malaking kapighatiang darating? TKung ang relihiyon ninyo ang tunay ano ang batayan ninyo sa Biblia at bakit kayo maraming kaaway TSa Mateo TBakit wala o hindi kayo naniniwala sa sinasabing eternal security?

Sa pagkakaunawa ko eternal security ang sinasabi sa mga talatang Juan 1: TSaan ba ang aklat ni Propeta Jasher? Bakit hindi nasama sa Biblia? Alam ba ng kanyang espiritu ang pinaggagawa niya dito sa mundo? TGusto ko nang umanib sa iglesia ninyo, ang ikinatatakot ko lang baka kapag nakaalam ako ng aral saka ako makagawa ng pagkakamali o kasalanan. TBakit sa mga kapatid sa inyo ay mayroon pang natitisod? TBilang estudyante at isang Kristiyano, mali bang mag-aspire na maging valedictorian o salutatorian?

At bilang estudyante, paano mararamdaman na tinatawag ka na ng Dios? TMay nabasa ako sa Biblia tungkol sa mga myths and endless genealogies. TMay tanong na ba sa inyo na alam ninyong sagutin pero hindi ninyo sinasagot? TMay kaligtasan ba ang mga nasa tribo, iyong mga hindi nararating ng ebanghelyo ng Dios? TAng katawan ba ng Panginong JesuCristo ay tao? Nabago ba iyon nuong umakyat siya sa langit?

TIyon bang masamang espiritung sumasanib sa tao, may mga molde ba iyon, parang moldeng tao? TNakakapagligtas ba ang relihiyon? TBawal ba ang pagkain ng dugo? TTotoo ba na pinagmamasdan ni Jesus ang malawakang baha sa lupa nung kapanahunan ni Noe? TMarami pong pangalan ang Dios?

Hindi ba ito matatapos? TNamatay si Cristo sa krus. Nuong umakyat na siya sa langit, sa anong anyo po, kaluluwa ba o Espiritu? At ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu?

TNarinig kong sinabi ninyo na hindi lahat ng tao ay nakatakda na ang kapalaran pero ang mga apostol at mangangaral sa tiyan pa lang ng ina ay binantayan na sila ng Ama.

Nangangahulugan ba na si Judas na isa sa mga apostol ay nakatakdang ipagkanulo si Cristo? TBakit nagkakaroon ng mahirap at mayaman? TAno ang tamang relihiyong makapagliligtas? TTotoo bang death is an appointment?

TGaano kaya kalaki ang utak ng Dios? TTotoo bang maaari pang makausap ang mga patay? TSaan mapupunta ang kaluluwa ng mga nagbigti? TKung magiging marapat tayo sa kaligtasan, ano ang magiging kalagayan natin duon? May babae pa ba o lalaki? May pangalan ba tayo duon? May magsisipag-asawa pa ba? Ano ang gagawin ng mga maliligtas duon? TSa mga maliligtas, sino ang mga gagawing hukom duon? TKung magsisipaghatol lahat ng mga naligtas, hindi kaya tatanggalin din ang dati nilang pag-iisip dito sa lupa upang kung may kamag-anak sila ay hindi sila magiging biased?

THindi na ba maaalala ng mga maliligtas ang naging buhay nila dito sa lupa? May posibilidad ba na hindi na mangyari iyon? TAng mayaman at mahirap ay kapwa nilikha ng Dios. TBago ba lipulin ng Dios ang mga masasamang tao sa panahon ni Noe at itinira ang walong mabubuti, alam ba Niya na dadami pa rin ang mga masasama na duon din manggagaling sa walong mabuti na tinira Niya? TAno ang unang-unang ginawa o nilikha ng Dios? TAno ang kahulugan ng banal na Espiritu? TTotoo ba na ang pagtanggap natin kay Jesus bilang Tagapagligtas, makakamtan natin ang banal na Espiritu?

TAno ang tunay na turo ng Biblia tungkol sa multo? TBakit ipinagbawal kainin ang baboy? TSapat na bang maligtas ang isang bumabasa ng Biblia at sinusunod ang itinuturo nito? TPaano kung ang isang kaanib ninyo o taong nakabasa ng Eze. Malaki ba ang pananagutan niya sa Dios dahil isa itong paglabag sa kautusan? Ayon kasi sa aming pastor dapat kay Cristo i-address ang lahat ng panalangin dahil Siya ang ating Mediator at Savior patungo sa Ama.

TNatapos ko na ang doktrina pero hindi pa nabautismuhan. Anytime ba na magpabautismo, wala ba iyong expiration? TBakit marami ngayong mga sakuna na nangyayari sa mundo? TAno ang kahulugan ng Juan TDiba ang patay ay wala nang magagawa? Bakit may nakasulat sa Biblia na ang dugo ni Abel ay sumisigaw? Siya ay patay na at nagsasalita pa? TAno ang ibig sabihin ng nasa Biblia na ang mga babae raw ay maliligtas sa pagkakaroon ng mga anak?

TMay mababasa ba sa Biblia na pupunta pa sa isang lugar para magpasalamat? TMay kaligtasan ba ang taong namatay na, na nasa labas ng iglesia o relihiyon pero gumagawa ng kalooban ng Dios? TBago ipanganak ang isang tao sa mundo, alam na ba ng Dios ang magiging kinabukasan niya? TNakasulat ba sa Biblia na lahat ng pumapasok sa bunganga ay hindi makakasama kundi ang lumalabas iyon ang makakasama? TKung walang dugo walang laman, kung walang laman walang dugo.

Ang dugo bawal daw. Bakit ang laman hindi bawal? Paano naging bawal ang dugo? TKailangan bang saktan natin ang ating katawan para mapatawad sa kasalanan?

TBakit nakapasok sa Garden of Eden ang demonyo para tuksuhin si Eva? TSino ba iyong Dating Daan? Hindi ba ito si JesuCristo na sinasabi sa Juan TLahat ba ng klase ng kasalanan ay may kapatawaran?

TBakit napakahalaga ng tao sa Dios sa lahat ng Kanyang nilalang? TKailan nagsimula o magsisimula pa lang ba ang isang libong taon? At ano ang mga palatandaan na magsisimula na iyon? Di ba sa langit na mapupunta? Saan iyong lupa na iyon? Ang alam ko kasi ang isang kapatid kapag nagkasala ay hinahango, hindi tinitiwalag.

TTotoo ba na ang sabi ng iba na kapag nanalangin ka daw sa patay dinidinig ka. Nasaan na kaya ang mga patay ngayon? TAng mga namatay ng nakaraang panahon na hindi nabigyan ng paraan para makapaglingkod sa Dios, maliligtas din ba sila? TAno ang ibig sabihin ng bautismo?

Iamges: ang dating daan youtube debate

ang dating daan youtube debate

A similar case has already been decided way back in Aglipay v. Lemon test have these points to answer; Purpose, Effect, Entanglement.

ang dating daan youtube debate

The source added that the INC head had said that those whom P-Noy has appointed to key positions upon his recommendation can either be removed or they can choose to resign. TBakit dumami ang relihiyon samantalang isang libro lang naman ang pinagbabatayan at ito nga ay ang Biblia? Leila de Lima has resurrected it.

ang dating daan youtube debate

E kung andon ka na sa langit bakit naman susuguin pa Niya yung Espiritu eh Siya na nga mismo yon diba? If there is, what are the rewards of being a believer of this religion? It is notorious for supporting candidates in every election. TTungkol sa bendisyon sa patay. TTotoo bang datiny din ng Dios ang mga lamang-lupa ang dating daan youtube debate mga bad spirits?